Наукова робота кафедри іноземної філології та методики навчання - Факультет української та іноземної філології

Наукова робота кафедри іноземної філології та методики навчання

Наукові пошуки викладачів кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання зосереджені на розробці загально-кафедральної теми «Актуальні питання лінгвістики, перекладознавства та лінгводидактики у контексті сучасних парадигм» (номер держреєстрації 0118U003856).

У 2017 році за результатами наукової діяльності викладачів кафедри опубліковано колективну монографію «Поміж мов і культур: методологічний еклектизм і міждисциплінарність сучасного мовознавства».

15 березня 2018 року за сприяння Західночеського університету на базі кафедри проведено І Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку». 15 березня 2019 року традицію було успішно продовжено проведенням ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку», до якої долучилося 132 учасники, серед яких – відомі науковці, молоді учені, аспіранти та студенти провідних закладів вищої освіти із 4-х країн (України, Чехії, Словацької Республіки та США).

У 2019 році на кафедрі вийшла друком колективна монографія «Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія», присвячена висвітленню актуальних проблем сьогоднішньої культурної лінгвістики як широкого міждисциплінарного напряму.

19-20 вересня 2019 року кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання разом із співорганізаторами (Центр досліджень білоруської культури, мови та літератури НАН Білорусі, Західночеський університет, Ґрайфсвальдський університет, Університет ім. Ф. Палацького в Оломоуці, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) провела І Міжнародну науково-практичну конференцію «Переяславська мовознавча толока». У роботі конференції взяли участь понад 140 провідних учених, викладачів і молодих науковців із України, Білорусі, Чехії, США та Німеччини, котрі обговорили актуальні питання мовознавства, суміжні проблеми перекладознавства та літературознавства.

3 грудня 2019 на базі кафедри відбулася І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами», учасники якої було обговорили теоретичні й методичні аспекти навчання іноземних мов у закладах вищої освіти в Україні та за кордоном.

На кафедрі створено власну базу з підручників, навчальних посібників, монографій, серед яких – «Deutsch als zweite Fremdsprache für Magister-Studenten (Fachrichtung 014 «Mittlere Bildung»)» (автори Мізін К.І., Скляренко О.Б.), «Лінгвокультурологія» (автор Мізін К.І.), «Методика навчання іноземних мов у вищій школі» (автор Швець Т.А.), «Народно-педагогічні традиції виховання у Франції» (автор Швець Т.А.), «Practical American English Phonetics» (співавтор Савчук В.І.), «Збірник вправ з практичної граматики англійської мови» (автор Шемуда М.Г.), «Theory and practice of English-Ukrainian translation» (автор Христич Н.С.), «Classroom English» (автор Христич Н.С.), «Modern Englіsh Syntax: Theory and Practice» (автор Христич Н.С.), «Стилістика англійської мови» (автор Заболотна Т.В.), «English for sportsmen» (автор Танана С.М.), «Сучасна англійська мова» (автор Костик Є.В.), «Syntax of the English language» (автор Сердюк Н.Ю.), «Practical English Grammar (Exercises and Grammar Reference)» (автор Швець Н.В.), «Зіставна лінгвокультурологія: методологічні проблеми та перспективні методики» (співавтор Мізін К.І.), «Методика викладання англійської мови з використанням інноваційних педагогічних технологій» (автор Хрін І.В.).

Результати наукової роботи професорсько-викладацького складу кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання знаходять відображення і в наукових статтях. Зокрема, у 2019 році викладачами кафедри опубліковано 31 статтю у фахових виданнях, 9 – у виданнях, що входять до міжнародних баз даних (4 – у Web of Science) , 10 – у зарубіжних виданнях.

Представники професорсько-викладацького складу кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання є членами редколегій фахового наукового видання «Теоретична і дидактична філологія» (професор Мізін К.І., доцент Шемуда М.Г., ст. викл. Швець О.В.) та видання, що входить до наукометричної бази Web of Science, «Психолінгвістика» (професор Мізін К.І., доцент Летюча Л.П., доцент Скляренко О.Б.).

Викладацький склад кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання щорічно здійснює наукове керівництво курсовими та дипломними роботами, готує студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності «Англійська мова» та у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Зокрема, у 2019 році у ІI турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з романо-германських мов та літератур (з методикою їх викладання) почесне 3 місце зайняла робота студентки ІІІ курсу філологічного факультету А. Головень під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання Христич Н.С.

Перейти до вмісту