Історія кафедри української лінгвістики та методики навчання - Факультет української та іноземної філології

Історія кафедри української лінгвістики та методики навчання

Кафедра української лінгвістики та методики навчання сьогодні – одна із провідних кафедр ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», яка об’єднує висококваліфікований колектив творчих працівників, що забезпечують викладання базових і спеціальних навчальних дисциплін філологічного профілю та низки нормативних гуманітарних дисциплін бакалаврської підготовки на всіх факультетах університету.

З часу заснування філологічного факультету (1986) функціонувала кафедра української мови і літератури. У 2003 році було створено кафедру української мови і методики навчання (з 2008-го – кафедра української лінгвістики та методики навчання) (завідувач – професор О. І. Потапенко).

У складі кафедри – три професори, шість доцентів, сім кандидатів наук, два доктори наук. У різні роки за сумісництвом тут працювали доктори філологічних наук К. Г. Городенська, Л. О. Ставицька, Ю. І. Ковалів; доктори педагогічних наук, члени-кореспонденти АПН України О. М. Біляєв, Є.А. Пасічник; кандидати філологічних і педагогічних наук                               В.М. Білоноженко, І. С. Гнатюк, О. І Скопненко, Т. В. Цимбалюк, Н. О. Мех.

Потапенко О.І. – професор, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри. Плідно досліджує проблему лінгвокультурології, лінгвоконцептології через призму нових підходів – ноосферного, холістичного, аксіологічного. Вчений на міждисциплінарному рівні (лінгвістика, герменевтика, екзегетика, фізика, математика, культурологія) дослідив прецедентні феномени слова слов’янської, грецької, єврейської культури та мов. Книги отримали схвальні відгуки в Росії, Ізраїлі, Греції, перекладені іншими мовами. Наукові розробки вченого містять опис нових наукових гіпотез, паранормальних феноменів, вражаючий містичний, духовний досвід самого автора. Осібно стоять його поезії, пісні, переклади, які стали переможцями численних конкурсів. Вони звучали по радіо, телебаченні у виконанні Народних артистів України Віктора Шпортька, Алли Кудлай.

Довбня Л.Е. –  кандидат філологічних наук, доцент. Об’єктом наукових інтересів має порівняльно-історичну й зіставну семасіологію, займається питаннями старослов’янської мови, історичної граматики української мови, описової лексикології, фразеології, морфеміки та словотвору. Автор понад 100 наукових праць, серед яких статті й методичні рекомендації, співавтор навчальних посібників для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Кардаш Л.В. – кандидат філологічних наук, доцент. Виконує обов’язки керівника практики на філологічному факультеті. Є автором і співавтором близько 20 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 4 навчальних і навчально-методичних посібників, 30 наукових публікацій у фахових та зарубіжних виданнях. Сфери наукових інтересів: сучасна лінгвістика; методика навчання української мови у загальноосвітніх навчальних закладах; методика навчання мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах.

Кулик О.Д. – доктор педагогічних наук, професор. Працює на кафедрі української лінгвістики і методики навчання. Вона автор і співавтор близько 80 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 10 навчальних і навчально-методичних посібників, 70 наукових публікацій у фахових та зарубіжних виданнях. У 2014 році очолила навчально-науковий центр шевченкознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Левченко Т.М. – кандидат педагогічних наук, доцент. Сфера наукових інтересів: культура мови, стилістика, комунікативна лінгвістика, соціолінгвістика, лінгводидактика, україністика. Автор близько 100 публікацій, з них 28 наукових та 22 навчально-методичного характеру, у тому числі 18 у фахових виданнях, автор  навчальних посібників і підручників. Брала участь у численних міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, що відбувалися у Києві, Львові, Дрогобичі, Одесі, Івано-Франківську. Щорічно організовує студентські наукові конференції та видає щорічний збірник студентських наукових робіт «Актуальні проблеми лінгвістики у студентських наукових дослідженнях».

Товкайло Т.І. – кандидат філологічних наук, доцент. Упродовж багатьох років працює над проблемами структурної лінгвістики, фонетики, діалектології, історії української літературної мови. Має значну кількість публікацій (понад 100) з актуальних напрямків мовознавства, співавтор навчальних посібників, автор методичних рекомендацій для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Чубань Т.В. – кандидат філологічних наук, доцент. Автор і співавтор численних публікацій із морфології та синтаксису, методичних рекомендацій, навчальних посібників, серед яких: «Особливості префіксального вираження видових відмінностей у системі двовидових дієслів» у журналі «Мовознавство», «Модальні типи речень у творі Елізи Ожешко «Над Німаном» у збірнику «Славістичні записки»; співавторство у посібниках «Етимологія української мови», «Етнолінгводидактика», «Методика викладання української мови», «Державна атестація студентів спеціальності «українська мова й ітература» та ін. Під її керівництвом захищено більше ста бакалаврських, дипломних та магістерських робіт. З 2000 р. здійснює підготовку студентів до участі у щорічному міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика та конкурсі з української мови імені Тараса Шевченка. Має подяки та грамоти університету й обласного відділу освіти.

Юрійчук Н.Д. – кандидат педагогічних наук, доцент. Досліджує соціолінгвістичні аспекти функціонування української мови, марковані лексеми та словосполуки у межах національної мови, лінгводидактичні засади української мови за професійним спрямуванням. Автор близько 50 наукових праць, серед яких публікації у фахових виданнях, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, співавтор навчальних посібників для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

У навчально-методичному посібнику «Українська мова за професійним спрямуванням», автором якого вона є, розглядаються особливості функціональних стилів мовлення, зокрема офіційно-ділового, правила складання ділових паперів, аналізуються лексико-граматичні норми сучасної української мови, володіння якими є основою мовної культури кожної людини.

Мех Н.О. – доктор філологічних наук, професор  опублікувала ґрунтовну монографію «Лінгвокультурологема ЛОГОС у науковій, релігійній та художній картинах світу» (К., 2011). У монографії вперше в лінгвоукраїністиці здійснений когнітивний, прагматичний, функціонально-стилістичний аналіз лінгвокультурологеми ЛОГОС та мікрополів Розум, Мова, Творчість, Закон. Автором уведено до наукового обігу нове поняття лінгвокультурологема, глибоко проаналізовано концепти релігійної картини світу українців.

Організація навчання та підготовка фахівців із спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) здійснюється на високому рівні, відповідно до державних стандартів підготовки спеціалістів, розроблених національною програмою «Освіта України» (ХХІ століття). Кафедрою забезпечується викладання близько 50 фахових дисциплін на факультеті, різних за особливостями структури і функційним призначенням, зокрема: вступ до мовознавства, практикум з правопису української мови,  фонетика й фонологія, лексикологія, морфеміка і словотвір, морфологія, синтаксис сучасної української мови, стилістика, діалектологія, історична граматика української мови, методика навчання української мови в ЗЗСО та ЗВО, лінгвістичний аналіз тексту, актуальні питання лінгвістики, соціолінгвістика, лінгвокультурологія, історія журналістики та основи журналістики, загального редагування, вивчення яких сприяє конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.

Створено нові робочі програми з усіх нормативних і спеціалізованих курсів, положення про навчальні та педагогічні практики, підготовку курсових і дипломних робіт. Розробляються рекомендації щодо факультативних курсів для учнів середньої школи.

Основними напрямками організації навчально-дослідницької діяльності студентів філологічного факультету є залучення до написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт, тематика яких тісно пов’язана із науковими зацікавленнями викладачів кафедри, а також до участі у проблемних групах, як-от: «Актуальні проблеми української лінгвокультурології» (проф. О.І. Потапенко); «Актуальні проблеми синтаксису сучасної української мови» (доц. Т.В. Чубань); «Структурно-семантичний та стилістичний аспекти сучасної української мови» (доц. Т.І. Товкайло); «Лексико-семантична організація українського мовного простору» (доц. Л.Е. Довбня); «Актуальні проблеми лінгвістики та методики навчання» (доц. Т.М. Левченко); «Інноваційні технології навчання української мови за професійним спрямуванням» (доц. Н.Д. Юрійчук); «Актуальні проблеми редагування освітніх видань» (доц. Л.В. Кардаш).

Колектив кафедри має вагомі напрацювання щодо втілення науково-інноваційних досягнень у навчальному процесі. Це переважно інновації у змісті освіти (оновлення змісту навчальних програм, підручників, посібників тощо), а також інновації в технології навчання (оновлення методик викладання) та інновації в організації педагогічного процесу (оновлення форм і засобів здійснення навчального процесу). Діяльність кафедри підпорядкована загальній концепції нових освітніх тенденцій, основним вектором яких є ідея інтеграції науки та освіти, що у своїй основі передбачає інноваційний аспекти навчально-виховного процесу.

У межах науково-дослідної роботи кафедри «Актуальні проблеми мовознавства, лінгводидактики та інноваційні технології навчання у ВНЗ» послідовно ведеться дослідження актуальних проблем української лінгводидактики, лінгвістики, у тому числі етимології, лінгвокраїнознавства, сучасних аспектів української лінгвістики, антропологічної лінгвістики тощо.

Із впровадженням тематичних атестацій у навчальний процес загальноосвітніх та вступних іспитів у формі тестування у вищих навчальних закладах особливої актуальності набули вміння послуговуватися тестами як засобом засвоєння та перевірки лінгвістичних знань. Тому викладачі кафедри української лінгвістики та методики навчання активно працюють у руслі проблеми впровадження тестових технологій в освітній процес.

Головним результатом НДР кафедри є видання навчальних посібників, підручників рекомендованих МОН України для студентів філологічних факультетів ЗВО та методичних рекомендацій. Викладачі кафедри є також співавторами й авторами монографій, словників, методичних посібників, призначених не тільки для загальноосвітніх закладів різного типу, але й для вищої школи в умовах запровадження в ній модульно-рейтингової системи оцінювання знань.

Для забезпечення навчального процесу викладачами кафедри видано ряд монографій, науково-методичних посібників та методичних рекомендацій. Окремо слід відзначити наукові здобутки завідуючого кафедри української мови і методики навчання – проф. О.І. Потапенка. Автор понад 120 наукових публікацій, із них – 30 монографій, словників, посібників та підручників для ВНЗ, ЗОШ, ліцеїв, гімназій. Зокрема „Шкільний словник з українознавства” (1995, у співавторстві) – одна з перших праць у сучасній культурології, де відображено найвідоміші етнічні поняття, слова-символи України. Згодом  книгу було  перевидано в Австралії. Дві книги проф. О.І. Потапенка перекладено російською мовою („Тайны символов, чисел, алфавитов” (1999), „Тайны Духоматерии” (2000), незмінно користуються попитом. Лінгводидактичні засади методики навчання  української мови, інноваційні технології, зокрема ноосферний підхід, викладено в авторській системі, укладеній на основі багаторічного досвіду і власних педагогічних переконань. Великою популярністю протягом багатьох років серед педагогів-україністів користуються такі книги: „Трудове виховання і профорієнтація на уроках української мови в 4-8 класах” (1987), „Гурткова робота з української мови в 4-8 класах” (1989), „Збірник переказів з української мови для 5-9 класів” (1990), „Методика викладання української мови: Практикум” (1992),”Збірник вправ та завдань з української мови для 10-11 класів (для шкіл з поглибленим вивченням української мови)” (1992), „Цікаве мовознавство” (1996), „Збірник диктантів і переказів з української мови” (1995), „Шкільний курс української мови і методики навчання: Методичні рекомендації” (1993).

О.І. Потапенко – відомий в Україні поет, автор поетичних збірок „Дві матері” (2005), „Крещендо душі” (2005). Пісні на його слова є переможцями обласних і республіканських конкурсів.

Викладачі кафедри упроваджують лінгвістичні наукові розвідки та сучасні методики інноваційного навчання в процес викладання, постійно виступають з науковими доповідями на багатьох наукових та науково-практичних конференціях, у тому числі – міжнародних: Довбня Людмила Еммануїлівна, Товкайло Тамара Іванівна (Татарстан, 2015, Білорусь, 2014), Кулик Олена Дмитрівна, (Білорусь, 2014), Левченко Тетяна Миколаївна, Чубань Тетяна Василівна (Польща, 2019).

Викладачі кафедри української лінгвістики та методики навчання беруть активну участь в організації та проведенні Всеукраїнських та Міжнародних конференцій. Прикладом цього є науково-практична конференція «Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку», що відбуваються один раз на два роки на базі філологічного факультету нашого університету.

У роботі науково-практичної конференції беруть участь відомі науковці, молоді вчені, аспіранти та студенти провідних вищих навчальних закладів та установ (162 учасники з 4-х країн).

У зв’язку з актуальністю питань, піднятих на конференції, опубліковано збірники наукових праць «Теоретична і дидактична філологія».

У заключних виступах науковці провідних установ України схвалили досвід проведення таких конференцій, наголосили на їх високому рівні та висловили сподівання щодо продовження такої практики в майбутньому.

Загалом за 30 років функціонування кафедри викладачами та випускниками філологічного факультету захищено більше 20 дисертацій.

Кафедра української лінгвістики та методики навчання підтримує науково-творчі зв’язки з багатьма навчальними закладами та науковими установами України: Інститут української мови НАН України (м. Київ), Інститутом педагогіки НАН України (м. Київ), Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, Західно-Чеським університетом (м. Плзень).

Кафедра координує учнівську наукову роботу (МАН України) міста Переяслава-Хмельницького та району, надає фахові консультації вчителям-словесникам, рецензує роботи МАН. Викладачі кафедри є постійними членами журі конкурсу наукових робіт МАН.

Студенти-філологи під керівництвом викладачів кафедри беруть активну участь в олімпіадах та різноманітних наукових і творчих конкурсах. Серед їх призерів відмінники навчання: Рудевич О., Ткачук М., Величковська Ю., Лихно А.,  Левченко М., Бойко Н., Воронович Ю., Прокопенко Т., Калин Г., Пересада В., Шевченко С.

Викладачі кафедри української лінгвістики і методики навчання беруть активну участь у профорієнтаційній роботі, в розповсюдженні та популяризації останніх новин наукового й культурного життя філологічного факультету в цілому з метою проведення профорієнтаційної агітації, надання детальної інформації про перспективи навчання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». У цьому руслі проводяться такі заходи: професійна діагностика, спрямована на виявлення інтересів і здібностей особистості щодо тієї чи тієї професії; професійні консультації довідково-інформаційного характеру з випускниками шкіл міста та району щодо вибору майбутньої професії; залучення учнів загальноосвітніх шкіл до участі у факультетських культурно-виховних заходах, наукових гуртках, конференціях, студіях, олімпіадах з української мови та літератури.

Викладачі кафедри української лінгвістики і методики навчання активно провадять роботу з виховання студентської молоді за такими основними напрямами: кураторська робота; участь у роботі студентського самоврядування; проведення зі студентами бесід на морально-етичні та навчально-організаційні теми; організація мовних вечорів та урочистостей, присвячених визначним датам національного культурно-мистецького життя. Особливе місце у виховній роботі кафедри відводиться вихованню духовно багатих, національно свідомих і гуманітарно мислячих філологів, учителів української мови та літератури. Тому значна увага спрямована на формування у студентів патріотичних і гуманістичних почуттів у повсякденній діяльності та під час проведення низки заходів, присвячених насамперед Дню української писемності і мови, Міжнародному дню рідної мови, Шевченківським дням. Виховна робота здійснюється під час аудиторних та індивідуальних занять, а також під час проходження виробничих і навчальних практик (фольклорної, діалектологічної, педагогічної).

Кафедра української лінгвістики та методики навчання прагне не лише підготовкою викладачів відповідати на потреби сьогодення освіти, а живе науковими передбаченнями, перспективою.

У межах кафедри української лінгвістики та методики навчання діє наукова школа «Сучасна лінгвістика та інноваційна методика навчання української мови у ВНЗ та ЗОШ». Керівник – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української лінгвістики та методики навчання Олександр Іванович Потапенко.

Наукова школа професора О.І. Потапенка вирішує актуальні проблеми сучасної лінгвістики та лінгводидактики. Предметом дослідження наукової школи – головні напрями української лінгвістики та лінгводидактики з огляду на сучасний парадигмальний простір гуманітарного знання.

Мета діяльності наукової школи – визначення найважливіших напрямів, ідей і проблем лінгвістики та лінгводидактики, представлення традиційних лінгвістичних дисциплін, категоріально-понятійний апарат яких є відносно усталеним, так і нових галузей, що отримали поширення протягом останніх десятиліть, розгляд методів і структури напрямів сучасної лінгвістики, поглиблення й систематизування основних мовознавчих знань.

   Загалом за час діяльності наукової школи опубліковано значну кількість статей у фахових виданнях, у тому числі тез науково-практичних конференцій, посібників, серед яких: «Сучасна українська лінгвістика»; «Українська лінгвокультурологія»; «Українська лінгвістика»; «Курсова робота з української мови та методики навчання»; «Магістерська робота з теоретичного і дидактичного мовознавства»; «Видатні особистості на ниві лінгвістики та лінгводидактики»; «Бакалаврська робота із сучасної української літературної мови»; «Ділова українська мова»; «Енциклопедичний словник символів культури України»; «Лінгвоконцептологія»; «Лінгвокультурологія»; «Таємниці Духу Слова. Мова та культура»; «Дух. Слово. Любов»; «Лінгвокультурологія. Мова і духовність»; «Лінгвокультурологія Концепт Любов»; «Лінгвокультурологія: духовні константи культури»; «Лінгвокультурологія. Мова і духовність».

Члени наукової школи – постійні учасники Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Перейти до вмісту