Наукова робота кафедри української лінгвістики та методики навчання - Факультет української та іноземної філології

Наукова робота кафедри української лінгвістики та методики навчання

Факультет української та іноземної філології > Кафедри > Кафедра української лінгвістики та методики навчання > Наукова робота кафедри української лінгвістики та методики навчання

Наукові пошуки викладачів кафедри групуються над загальною кафедральною проблемою «Актуальні проблеми мовознавства, лінгводидактики та інноваційні технології навчання у ВНЗ».

Основними завданнями, над вирішенням яких працювали і працюють викладачі кафедри української лінгвістики та методики навчання, були: розробка і випробування комплексу логічних і послідовно пов’язаних між собою індивідуально орієнтованих моделей методик, які утворюють принципово нову раціональну інтегративну систему структурного формування теоретичних знань і практичних умінь та навичок як основної умови набуття лінгвістичної компетентності студентів, майбутніх учителів ЗЗСО, викладачів ЗВО на заняттях з мови у вищих педагогічних навчальних закладах.

Кафедральна наукова тема «Актуальні проблеми мовознавства, лінгводидактики та інноваційні технології навчання у ВНЗ» присвячена вирішенню проблеми інноватики в лінгвістиці і лінгводидактиці. Метою розвідки є визначення, наукове обґрунтування та експериментальна перевірка педагогічної технології формування професійної і лінгвістичної компетентності майбутніх учителів ЗЗСО, викладачів ЗВО та вироблення таких спеціальних прийомів для організації процесу набуття теоретичних знань, практичних умінь і навичок, які сприяють підвищенню мовної обізнаності студентів, а також культурі їхньої мови та мовлення. Члени кафедри працюють над формуванням теоретичних засад та створенням моделі різноаспектного наукового та практичного аналізу мовних явищ. Результати дослідження було упроваджено в навчальний процес університету («Актуальні аспекти лінгвістики», «Сучасна лінгвістика», «Українська лінгвістика», «Ділова українська мова») та середньої школи (навчальний посібник «Українська мова. Підготовка до ЗНО»). Ефект упровадження полягає в наукових здобутках мовознавчих студій на межі наук та успішності лінгводидактичної інноватики.

На основі проведених теоретичних досліджень з актуальних проблем мовознавства і лінгводидактики визначено, що підвищено ефективність засвоєння фонетичного, лексичного, граматичного матеріалу з української мови, з метою його подальшого використання у спілкуванні за тематикою вищої школи. На відміну від існуючих, отримані результати є комплексом логічних і послідовно пов’язаних між собою індивідуально орієнтованих моделей методик, які утворюють принципово нову раціональну інтегративну систему структурного формування теоретичних знань, і практичних умінь та навичок як основної умови набуття лінгвістичної компетентності студентів, на заняттях з мови у ЗВО.

На базі проведених у НДР досліджень здійснено першу спробу розробки кредитно-модульного курсу з методики навчання української мови для студентів вищих навчальних закладів. Оригінальність і новизна сприятиме удосконаленню підготовки філологів до інноваційної діяльності.

Розроблено педагогічні технології практичного значення, спрямовані на поліпшення процесу навчання української мови в середній та вищій школі. В основу методичних інновацій покладено принципи діалогізму та проблемності. Практична цінність дослідження полягає у створенні, науковому обґрунтуванні і практичному випробуванні складників процесу формування лінгвістичної компетентності студентів, майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл, викладачів вищих педагогічних навчальних закладах. На базі філологічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» планується провести лінгвопедагогічний експеримент, основна мета якого – послідовне впровадження таких форм і засобів мовної роботи, які сприятимуть набуттю практичних умінь і навичок для підвищення рівня лінгвістичної компетентності студентів, майбутніх учителів школи, їхньої мовної та мовленнєвої культури.

Виконано ряд наукових студентських робіт, зокрема захищено кваліфікаційні дипломні роботи на всі освітньо-кваліфікаційні рівні.

За темою опубліковано статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України, а також статті у закордонних журналах:

Потапенко О.І., Хомич В.Ф. Константа гармонізації всесвіту: число 13308/ Humanitarium/ ДВНЗ «Переяслав-Хм.ДПУ ім. Григорія Сковороди». Переяслав-Хм. 2018. Т.40. Вип.3: Філософія. 212 с. С. 173-181;

Потапенко О.І. Потапенко О.І. Концепт «духовна любов» через призму сакральної грецької лексики оригіналу Нового Заповіту. Теоретична і дидактична філологія: Зб. наук. праць. Вип. 30. Переяслав-Хм.: ФОП Домбровська, 2019. С. 39-50;

Левченко Т.М., Чубань Т.В. Функціонування лексико-тематичних груп у соціальних діалектах. Соціум. Документ. Комунікація. м. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М. 2019. Вип.7. 194 с. (у співавт.). С. 75-93;

Левченко Т.М., Чубань Т.В. Суфіксація та суплетивізм як видотворчі засоби у системі дієслів. Теоретична і дидактична філологія. Серія «Філологія». м. Переяслав-Хмельницький:Домбровська Я.М., 2019. Випуск 30. 122 с. С.104-114;

Кардаш Л.В. Лінгвістичні основи формування риторичних умінь старшокласників. Молодий учений. №5(69) травень, 2019. С. 130-134;

Чубань Т.В., Левченко Т.М. Роль складних речень в українській мові (на матеріалі поеми Лесі Українки «У пущі»). Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія. Випуск 38, том 3. м. Одеса. 2019. 197 с. С. 98-101 (у співавт.).

Чубань Т.В., Кардаш Л.В. Звертання у художньому тексті (на матеріалі повісті Гната Хоткевича «Довбуш»). Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. Секція Філологія. Одеса. 2019.

Юрійчук Н.Д. Тести як ефективний засіб контролю знань та вмінь студентів з української мови. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 155. 2018. С. 85-89.

Юрійчук Н.Д. Роль самостійної роботи у фаховому становленні майбутніх учителів-філологів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 151.-2018. С. 311-314.

Довбня Л.Е., Товкайло Т.І. Внесок Євгена Тимченка в розвиток української мовознавчої науки. Monografia pokonferencyjna. Sience, research, development №14. Philology, sociology and culturology. London. P. 14-19 (у співавторстві).

За темою у 2019 році опубліковано монографії:

Потапенко О.І. Лінгвокультурологія: таємниці гармонії цілісного всесвіту. Серія Бібліотека посвячених духовної еліти. Корсунь-Шевченковский: ФОП Майдаченко І.В., 2019. 288 с.;

Левченко Т. М. Лексика українських масмедіа: мнографія. Переяслав-Хмельницький. КВС, 2019. 188 с. (у співавторстві) С. 145 – 161.

Опубліковано за темою проекту навчальні посібники:

Юрійчук Н.Д. Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти. Переяслав-Хм., 2019.138 с.

Юрійчук Н.Д. Українська мова за професійним спрямуванням. Робочий зошит для студентів ВНЗ. 3 вид., випр.і доповн. Переяслав-Хм., 2018. 69 с.

Чубань Т.В., Левченко Т.М. Мовознавчі дисципліни магістратури : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2019. 450 с.

Чубань Т.В., Левченко Т.М. Підготовка бакалаврів-філологів: практичні заняття та самостійна робота: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання спеціальності «Українська мова і література»: частина 2. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2019. 84 с. (перевидання доповнене).

Чубань Т.В., Левченко Т.М. «Вступ до мовознавства», «Сучасна українська мова (синтаксис)»: практичні заняття і самостійна робота: навчально-методичний посібник для

студентів спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2019. 72 с.

Левченко Т.М., Чубань Т.В. «Збірник вправ і завдань з української мови»: збірник для студентів заочної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Переяслав- Хмельницький : Видавництво «КСВ», 2018. 150 с.

Левченко Т.М., Чубань Т.В. Збірник вправ та завдань для учасників атестації щодо вільного володіння державною мовою. Переяслав-Хмельницький : Видавництво «ФОП «Домбровська Я.М.», 2019. 155 с.

Левченко Т. М., Чубань Т. В.Видатні особистості лінгвістики та лінгводидактики : навчально-методичний посібник для студентів-філологів зі спеціальності «Українська мова і література». Переяслав-Хмельницький : ФОП «Домбровська Я.М.», 2019. 114 с. (виправлене).

У 2019 році захищено докторську дисертацію:

Кулик О.Д. Тема докторської дисертації: «Мовленнєвий розвиток учнів 5-9 класів закладів загальної середньої освіти в процесі навчання словотвірної системи української мови» (2019 р.).

КОНФЕРЕНЦІЇ, КОНКУРСИ, ОЛІМПІАДИ, ЯКІ ПРОВОДИТЬ КАФЕДРА

У рамках науково-дослідної теми кафедри проводяться підсумкові студентські науково-практичні конференції, за результатами яких видаються збірники наукових праць.

Викладачами кафедри української лінгвістики та методики навчання було проведено І – ХІV студентські наукові конференції «Актуальні проблеми мовознавства, лінгводидактики та інноваційні технології навчання». Мета конференцій передбачала: обмін науковими результатами та досвідом студентів, пошук та аналіз нових мовних явищ, розгляд актуальних проблем теоретичної та дидактичної лінгвістики, застосування отриманих результатів у навчальному процесі. Робота кожного із учасників є неабияким внеском у дослідження лінгвістичних аспектів української мови, адже головне завдання конференції було визначене як інформування та наукова новизна.

За матеріалами конференцій було надруковано випуски № 1-14 збірників «Актуальні проблеми лінгвістики у студентських дослідженнях», у яких висвітлено актуальні проблеми теоретичної та дидактичної лінгвістики, що стали об’єктом аналізу студентів-філологів.

Студенти під керівництвом викладачів кафедри – постійні учасники І і ІІ етапів ІІ– ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика – престижного мовного марафону, який об’єднує знавців української мови з багатьох країн, сприяє піднесенню престижу рідної мови в Україні та утвердженню її державного статусу.

Переможцями І етапу конкурсу ставали: Годунко М., Захарчук І., Бабенко Ю. та ін.

Переможцями ІІ етапу конкурсу були: Брильовська Н., Бульба Т., Пересада В., Федорова О., Шевченко С.

Студенти під керівництвом викладачів кафедри – постійні учасники І і ІІ етапів І – Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка – престижного мовного-літературного змагання, який об’єднує шанувальників української мови і літератури з багатьох країн.

Переможцями І етапу конкурсу ставали: Бабенко Ю., Товкайло В., Заброцька І., Годлевська А., Трухан Н. та ін.

Переможцями ІІ етапу конкурсу були: Левченко М., Кравченко Ю., Ярошенко С., Федорова О.

Викладачі кафедри української лінгвістики та методики навчання щорічно готують завдання з української мови для І етапу олімпіади зі спеціальності «Українська мова і література». Переможцями І етапу олімпіад ставали: Масюк М., Какалюк Л., Міркушева Ю., Литвинчук О.

Викладачі кафедри української лінгвістики та методики навчання здійснюють керівництво науковими дослідженнями студентів, підготовкою їх до участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з української мови та методики навчання. Для участі у конкурсах студентських наукових робіт з української мови та методики навчання члени кафедри здійснювали керівництво роботою студентів:

Потапенко О.І. – Кубарська О.;

Довбня Л.Е. – Мельник Л.;

Товкайло Т.І. – Вождаєнко Ю.;

Чубань Т.В. – Ковальова Ю.;

Юрійчук Н.Д. – Самолудченко Т.;

Левченко Т.М. – Скок Ю.

У травні у стінах ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди» відбуваються урочисті нагородження студентів, що брали участь в різних конкурсах та конференціях. Ректор разом з адміністрацією університету в актовій залі В. Сухомлинського вручають подяки, грамоти та нагороди всім активістам, також Віктор Петрович висловлює свої привітання і побажання до наснаги для здобуття нових вершин усім студентам.

Відповідно до науково-дослідної теми кафедри проводиться (1 раз у 2 роки) Міжнародна науково-практична конференція «Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку». Результати роботи конференцій відображено у збірниках наукових праць (Випуски №1-31) «Теоретична і дидактична філологія»

Перейти до вмісту