Історія кафедри - Факультет української та іноземної філології

Історія кафедри

Водночас із заснуванням університету було створено кафедру філології, яку очолила доцент Н.П. Лебеденко. До структури кафедри входили викладачі української, російської та іноземної філології. У 1992 р. кафедра отримала назву української мови і літератури. Керівництво кафедрою здійснював кандидат педагогічних наук, професор О. І. Потапенко. У ці роки на кафедрі працюють М. П. Корпанюк, Г.С. Мазоха, Л. М. Козубенко, Г. І. Потапенко, У. М. Нетаврована, В. Т. Середа. Згодом до викладання залучаються перспективні випускники: Н. П. Смірнова, О. М. Свириденко, В. М. Подрига, Г. В. Коваленко (Гайович).

Упродовж наступного двадцятиріччя кафедру очолювали: кандидат філологічних наук, доцент В. І. Кузьменко, кандидат педагогічних наук, доцент  Г. С. Мазоха, кандидат філологічних наук, доктор педагогічних наук, професор Г. Л. Токмань. За часів керівництва В. І. Кузьменка та Г. Л. Токмань активізувалася студентська наукова робота та наукові дослідження викладачів кафедри.  За цей період випускниками кафедри стали Г. Нога, зараз вчений секретар Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України, Н. Павлик, українська поетеса, літературознавець, етнограф, член Національної спілки письменників України та ін.

Із 2010 року кафедру української і зарубіжної літератури та методики навчання очолює доктор філологічних наук, професор Г. С. Мазоха, яка спрямовує діяльність випускової кафедри на удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців української літератури, пошук нових підходів до підвищення якості освіти в сучасних умовах функціонування вищих навчальних закладів, сприяння активному обміну досвідом та налагодженню ділових зв’язків з іншими вищими навчальними закладами України, стимулювання дослідницької діяльності в контексті ключових проблем філології, співпраці з базами практик (загальноосвітні школи, педколеджі).

До складу кафедри входять тільки штатні працівники: Г.С. Мазоха (д.філол.н., професор), М. П. Корпанюк (д.філол.н., професор), Г. Л. Токмань (д.пед.н., професор), О. М. Свириденко (д.філол.н., доцент); Л. М. Козубенко (канд.пед.н., доцент), Н. В. Дига (канд.пед.н., доцент), Г. І. Потапенко (доцент), М. Б. Пангелова (канд.філол.н., доцент); К. М. Хома (канд.філол.н., ст.викладач), Ю. М. Бродюк (канд.філол.н., ст.викладач), Н. В. Черниш (канд.пед.н., ст.викладач), Т.С. Шинкар (канд.філол.н., викладач).

Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання за результатами рейтингу наукової роботи університету часто займає призові місця. Професорсько-викладацький колектив впроваджує інноваційні методи навчання, спрямовані на індивідуалізацію навчального процесу, активізацію самостійної роботи студентів, стимулювання прагнення до освіти в контексті реалізації положень Болонського процесу. На сучасному рівні оформлено всі необхідні матеріали з дисциплін літературознавчого циклу у спеціальні науково-методичні комплекси, які супроводжуються рекомендаціями для студентів. Кредитно-модульна система викладання та особистісно орієнтоване навчання є засадами викладацької діяльності кафедри.

Члени кафедри активно підвищують свій фаховий рівень. Упродовж  30-річної історії університету успішно захищено докторські дисертації Г. Л. Токмань, М. П. Корпанюком, В. І. Кузьменком, Г. С. Мазохою, О. М. Свириденко. За означений термін захистили кандидатські дисертації В. Т. Середа, Л. М. Козубенко, У. М. Нетаврована, Г. В. Коваленко (Гайович), Н. П. Смірнова, Г. М. Нога, Н. В. Дига, О. Д. Будугай, В. М. Подрига, К. М. Хома, М. Б. Пангелова., Н. В. Черниш, Ю. М. Бродюк. Усі викладачі регулярно проходять стажування у провідних університетах та академічних інститутах України.

При кафедрі функціонують дві аспірантури, одна з них створена у 1997 році, за спеціальністю 10.01.01 – українська література, другу відкрито у 2005 році за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання української літератури. Відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року №1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» з 2016 р. при кафедрі здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальностей 014 Середня освіта (українська мова і література) та 035 Філологія.

Функціонують також докторантури зі спеціальності українська література та зі спеціальності теорія і методика навчання української літератури. Кандидатськими дисертаціями керують професори кафедри, вони ж виступають і консультантами при написанні докторських дисертацій.

Наукові здобутки викладачів кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання зосереджені на розробці загально-кафедральної теми «Особливості та закономірності розвитку української і зарубіжної літератури та методика їх навчання» (номер державної реєстрації: 0118U003841). Ця актуальна для розвитку сучасної гуманітарної науки проблема висвітлюється членами кафедри різноаспектно: обґрунтовано етапи розвитку української і зарубіжної літератури, виявлено їх основні закономірності, розроблено методологічні засади навчання української і зарубіжної літератури. Викладачі кафедри посилено працюють над систематизацією та виробленням концептуальних засад розвитку української і зарубіжної літератури, а також над інноваційними методами, прийомами та моделями навчання української і зарубіжної літератури.

Професорсько-викладацький склад працює над формуванням теоретичних засад та створення моделей різноаспектного наукового та практичного аналізу літературних явищ. Усе це сприяє підвищенню ефективності засвоєння студентами літературних напрямів, стилів, творчості українських і зарубіжних письменників та методів їх навчання.

Члени кафедри є організаторами й учасниками Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій, презентацій, дискусій, видавничих проектів тощо. Так, М. П. Корпанюк є ініціатором проведення Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої М. Максимовичу, та Всеукраїнських Сковородинівських читань, що проводяться регулярно. Він очолює загальноуніверситетський Науковий центр сковородинознавства, який координує опрацювання творів Г. Сковороди викладачами, студентами, магістрантами.

М. П. Корпанюк, Г. Л. Токмань, Г. С. Мазоха є членами спецрад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. М. П. Корпанюк  входить до складу бюро Національної асоціації українознавців, редколегії наукового часопису «Переяславські Сковородинівські студії».  Г. Л. Токмань входить до редколегії журналу «Дивослово». Г. С. Мазоха – член редколегії збірників наукових праць «Теоретична і дидактична філологія», «Соціум. Документ. Комунікація», «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка». Представники професорсько-викладацького складу кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання є членами редколегій фахового наукового видання «Теоретична і дидактична філологія» (доц. О. М. Свириденко, доц. М. Б. Пангелова, ст. викл. Н. В. Черниш).

Професори кафедри входять до складу редколегій фахових збірників наукових праць.

Члени кафедри виступають опонентам на захистах докторських і кандидатських дисертацій, рецензентами наукових, навчальних, методичних видань. Вони керують написанням докторських, кандидатських дисертацій, магістерських, дипломних і курсових робіт. Доктори наук створюють та розбудовують власні наукові школи. Наукова школа професора Г. Л. Токмань «Екзистенціально-діалогічне прочитання художнього тексту» спрямовує свою діяльність на розв’язання актуальних проблем фундаментального і прикладного характеру. Її учасники проводять дослідження у галузях літературознавства та методики навчання української літератури. Предмет дослідження наукової школи − теорія і практика діалогічного прочитання художнього тексту на філософських екзистенціальних засадах. Мета діяльності наукової школи − характеристика екзистенціальної парадигми української літератури ХХ століття та напрацювання методичних моделей діалогічного навчального прочитання художніх текстів. Завдання полягають у науковому визначенні параметрів теорії і практики екзистенціально-діалогічного прочитання художнього тексту в галузях літературознавства і методики навчання української літератури.

Наукова школа професора М. П. Корпанюка передбачає вивчення історико-літературних особливостей розвитку різножанрового національного письменства ХV- першої третини ХІХ сторіч; творчого доробку україно-польсько-латино-російськомовних письменників цього періоду, котрий залишився поза належною увагою дослідників у попередній час; Сковородинознавства; особливостей розвитку та рівень історико-літературної вартості творчої спадщини українсько-польського літературного порубіжжя ХV- ХVІІІ ст., українсько-російського – другої половини ХVІІІ – першої ХІХ ст.

Мета діяльності наукової школи професора Г.С. Мазохи полягає в системно-аналітичному вивченні літератури факту як сегмента цілісного літературного процесу. Основними завданнями наукової школи є: визначення основних тенденцій розвитку літератури означеного жанру; дослідження та узагальнення сучасних вітчизняних та зарубіжних теоретико-методологічних підходів у вивченні літератури non-fiction; вироблення критеріїв літературознавчої рецепції нефікційного набутку українських і зарубіжних майстрів слова; уточннення теоретичної моделі літератури факту; аналіз особливостей конструювання текстової площини у творах non-fiction; висвітлення особливостей комбінаторної гри автора з власним текстом (текстами) як текстами інших авторів; розкриття особливостей і багатоаспектності синтезування як основи модифікації нефікційної літератури.

Керівники наукових шкіл та їхні члени працюють за планами, спрямованими на забезпечення науково-навчальної діяльності кафедри:

– затверджують у межах основної кафедральної наукової теми та теми наукової школи, плани і теми власних досліджень членів шкіл;

– беруть участь у керівництві студентськими науково-методичними дослідженнями на рівні курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт;

– у визначенні та опрацюванні ініціативних тем як збоку студентів, так і аспірантів, докторантів;

– публікують науково-методичні напрацювання у фахових виданнях;

– готують до друку й видають посібники, монографії за досліджуваними темами;

– проводять міжнародні, всеукраїнські наукові конференції;

– беруть участь у підготовці та проведенні районних, обласних, міських конференцій шкільного рівня, семінарів, «круглих столів».

Упродовж 32 років склад кафедри змінювався, однак кожен із її членів зробив значний внесок у її розбудову. Серед них В. І. Кузьменко, доктор філологічних наук, професор, який зараз працює в одному із провідних навчальних закладах Києва. Н. П. Смірнова, доцент, почесний професор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» упродовж роботи на кафедрі постійно була одним із організаторів конференцій різного рівня, керувала написанням магістерських і бакалаврських робіт. Студенти під її керівництвом брали участь і ставали призерами студентських наукових олімпіад та конкурсів. Із 2007 року працювала на посаді керівника Інституту мови і літератури. Наталя Петрівна фахово організовувала роботу викладачів і студентів, яка була спрямована на покращення навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи підрозділу. Доцент Н. П. Смірнова працювала над написанням докторської дисертації. Активно друкувалася у вітчизняних фахових виданнях та закордонних.

Понад 15 років на кафедрі працював доцент В. Т. Середа, який розпочинав свою діяльність ще зі старшого лаборанта. 1989 р. ним успішно захищено кандидатську дисертацію на тему: «Стильові особливості художньої прози І. Нечуя-Левицького». Доцентом кафедри працювала У. М. Нетаврована, яка викладала курс методики навчання української літератури. Маючи величезний стаж роботи у школі, вона фахово здійснювала керівництво написання наукових робіт з методики. Автор понад 40 публікацій.

Упродовж 2003 – 2012 рр. на кафедрі працювала О. Д. Будугай. Її наукові зацікавлення стосувалися галузей філології, історії, народознавства. У сфері літературознавства нею визначені жанрові особливості пригодницько-шкільних повістей для дітей 1960-1980-х рр. 2007 р. Ольга Дмитрівна захистила кандидатську дисертацію на тему: «Пригодницько-шкільна повість для дітей 1960-1980-х років: жанрові особливості (О. Огульчанський, Б. Комар, А. Давидов)». Нею уперше запропоновано термін «пригодницько-шкільна повість» із урахуванням при його обґрунтуванні українських і зарубіжних традицій формування цього жанрового різновиду, а також типологічної спорідненості повістей.

Із 2004 по 2010 рр. на кафедрі працював В. М. Подрига, який у 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Українська російськомовна проза кінця XVIII – першої третини ХІХ ст.». У дослідженні вперше в українському літературознавстві осмислено проблему української російськомовної літератури на матеріалі прози В.Наріжного, О.Сомова, А. Погорільського.

Основні напрями діяльності кафедри – реалізація наукових проектів із вивчення історії української і зарубіжної літератури та методики їх навчання, співпраця з науковими, навчальними та культурними організаціями в галузі літературознавства. Кафедра творчо співпрацює з Інститутом літератури ім. Т. Шевченка, Інститутом фольклору, етнології ім. М.Рильського, Інститутом української мови НАН України, з Інститутом педагогіки АПН України, Київським університетом лінгвістики, Гуманітарним інститутом НАУ, Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, університетами Варшави, Мюнхена, Пряшева.

Перейти до вмісту