Наталія Петрівна Смірнова - Факультет української та іноземної філології

Наталія Петрівна Смірнова

Смірнова Н.П.

Наталія Петрівна Смірнова

Смірнова Наталія Петрівна народилася 30 січня 1972 р. в м. Переяславі-Хмельницькому Київської області.

У 1994 р. закінчила філологічний факультет Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди за спеціальністю «Учитель української мови і літератури, французької мови».

У 19941999 рр. – викладач кафедри української та зарубіжної літератури Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

У 19992002 рр. – аспірант кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2003 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблеми становлення фольклористики в періодиці першої половини XIX ст.» за спеціальністю 10.01.07 фольклористика.

У 2003 р. здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук, а у 2004 р. – вчене звання доцента кафедри літератури та методики навчання.

Із 2003 р. – доцент кафедри літератури та методики навчання, вчений секретар університету.

Із 2008 р. – керівник Інституту мови і літератури.

Із 2011 р. – декан філологічного факультету.

За сумлінну працю Н.П. Смірнова неодноразово нагороджувалася грамотами університету та Міністерства освіти і науки України.

У 2013 р. їй було присвоєно звання Почесного професора ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

За період діяльності на посаді декана філологічного факультету Наталія Петрівна Смірнова зарекомендувала себе як мудрий і талановитий керівник. Їй вдавалося успішно втілювати в життя новітні освітні та наукові проекти, утверджувати авторитет факультету в наукових і освітянських колах України та зарубіжжя.

Як декан Наталія Петрівна Смірнова сприяла зміцненню кадрового й наукового потенціалу філологічного факультету, що дало можливість акредитувати та ліцензувати нові спеціальності, запровадити нові спеціалізації. Як керівник колективу вона вміла об’єднувати людей і націлювати їх на здобутки.

Правильність рішень Наталії Петрівни підтверджувалася результативністю наукової діяльності професорсько-викладацького складу факультету. Створювалися належні умови для діяльності наукових шкіл, реалізації держбюджетних тем, роботи над колективними монографіями й посібниками. Було започатковано проведення міжнародних конференцій «Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку», «Текст у сучасному лінгвістичному вимірі».

Багаторічна праця Н.П. Смірнової на кафедрі української і зарубіжної літератури та методики навчання стала взірцем високого професіоналізму. Будучи талановитим викладачем, Наталія Петрівна творчо підходила до викладання таких лекційних курсів: «Історія зарубіжної літератури доби Відродження», «Історія зарубіжної літератури. Бароко. Класицизм. Просвітництво», «Історія зарубіжної літератури XX ст.», «Історія української літератури 1940-1960 рр.», «Фольклор», «Українська міфологія», «Методика та методологія наукових досліджень у філології», «Література та критика українського зарубіжжя».

Наукова діяльність Н.П. Смірнової – свідчення її високого творчого потенціалу. Колом її наукових зацікавлень були фольклористика та літературознавство.

Наталія Петрівна займалась дослідженням проблематики уснопоетичних матеріалів у часописах та альманахах першої половини XIX ст. Окремим аспектом її дослідницької роботи стало збирання та вивчення фольклору Переяславщини, подальша його систематизація. Система запису та питальник до проведення збиральницької роботи були впорядковані й опубліковані в методичних рекомендаціях «Усна народна творчість» (2004). Вартими уваги стали введені нею в науковий обіг маловідомі та невідомі раніше матеріали про перші записи й публікації зразків усної словесності, які були зроблені на Переяславщині в першій половині XIX ст. О. Льовшиним, М. Максимовичем, С. ІІІереперою (Писаревським).

У своїх літературознавчих студіях, які мали перерости в дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, Наталія Петрівна Смірнова зосередила увагу на жанрових особливостях літературної казки ХХ ст. Її наукові праці, присвячені доробку О. Лятуринської, Г. Журби, Е. Андієвської, О. Мак, М. Рильського, П. Тичини, Д. Гуменної, уперше ознайомили читача з казкотворчістю цих авторів.

Науковий авторитет Наталії Смірнової був визнаний у філологічних колах. Вона неодноразово виступала офіційним опонентом на захистах дисертаційних робіт, стала автором більше сотні наукових та науково-методичних праць, співавтором «Енциклопедичного словника символів культури України» (2013), навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів «Історія української літератури ХХ поч. ХХІ ст.» (2013).

Діяльність Наталії Петрівни була спрямована на формування гармонійної, високодуховної особистості майбутнього педагога. Вона звертала особливу увагу на створення належного іміджу студента педагогічного університету – духовно розвинутої особистості, що багато читає і креативно мислить. З ініціативи декана для студентів факультету постійно організовувалися зустрічі із творчими людьми, презентації, екскурсії, поїздки в театри, музеї та на книжкові виставки.

Свою діяльність Н.П. Смірнової спрямовувала на розвиток студентської наукової роботи. За її сприяння організовано і проведено десятки студентських науково-практичних конференцій, круглих столів, усних журналів. Наталія Петрівна була незмінним керівником фольклорної практики, під час якої відкривала студентам унікальний світ української духовності, зафіксований у зразках національного фольклору.

Під керівництвом Наталії Петрівни студенти неодноразово ставали переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, призерами Всеукраїнських студентських олімпіад.

Перейти до вмісту